பெரியவெளிக் காணி சீர்திருத்தம்

31.08.2020 அல் மஸ்ரபுல் இஸ்லாமிய்யுவின் பெரியவெளிக் காணியின் ஆற்றோம் உள்ள பகுதியை செப்பனிட்டு சீர்செய்யப்பட்டது